Uniting EAST & WEST spiritually..!!

Hindu prayers

1. Karaagre Vasate Lakshmi prayer:Lyrics & meaning

2. Saraswati Namastubhyam:Lyrics in English+Sanskrit, Meaning in English

3. Om purnamadah purnamidam shanti mantra

4. Om Bhadram Karnebhih Shrinuyama Devah

5. Om sarve bhavantu sukhinah (universal prayer)

6. Om Sarvesham Svastir Bhavatu (universal prayer)

Om Sarvesham Svastir Bhavatu, lyrics and meaning of the universal prayer

7. Om Sahana vavatu shanti mantra Lyrics and meaning

A shanti mantra from the Taittiriya Upanishad usually recited as prayer

8. Asatoma Sadgamaya: lyrics and meaning

Asatoma Sadgamaya is a shanti mantra from the Brihadaranyaka Upanishads

9. Gayatri mantra lyrics and meaning

Sacred Gayatri Mantra chanted by the Hindus
website counter